2002 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Хүний эрхийн боловсролын чиглэлээр Комиссоос зохион байгуулах үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажил 2001 оны 5 сараас эхлэв. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулах асуудлаар олон улсын болон үндэсний зөвлөх ажилласан болно. Энэхүү төлөвлөгөө нь хуульд заасны дагуу хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих Комиссын ажилд хувь нэмэр оруулах төдийгүй зорилтот бүлгүүдийг сонгон авч, тус бүрт нь тохирсон хүний эрхийн боловсролын төлөвлөгөөг боловсруулж байгаагаараа чухал ач...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК